จดทะเบียนบริษัท  รับสอนบัญชี  รับทำบัญชี

รับทำบัญชี, รับสอนบัญชี, ตรวจสอบบัญชี

รับทำบัญชี
รับทำบัญชี บริการยื่นภาษีรายเดือน ยื่นประกันสังคม บันทึกบัญชี สมุดรายวัน ปิดงบการเงิน
รับตรวจสอบบัญชี
รับตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบ BOI ตรวจสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน
รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท
รับวางระบบบัญชี
รับวางระบบบัญชี รับสอนบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 

ภาษีจากการขายที่ดิน


ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายทีดินจะมี 3 ภาษีที่เกี่ยวข้องดังนี้


1. ภาษีเงินได้

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

3. ภาษีอากรแสตมป์


ภาษีเงินได้

จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้


กรณีที่ 1 บุคคลธรรมดา  เราจะต้องพิจารณาก่อนว่าที่ดินที่เราจะขายมีแหล่งที่มาอย่างไรโดยจะแบ่งดังนี้

1. ที่ดินได้มาโดยมรดก หรือเสน่ห์หา กรณีนี้เราสามารถหักค่าใช้จ่ายในการขายที่ดินได้ 50%

2. ที่ดินได้มาจากการซ้อ กรณีเราจะหักค่าใช้จ่ายในการขายได้ตามจำนวนปีที่ซื้อมา ดังนี้


ปีที่ถือครอง

อัตราหักคชจ.

1

92%

2

84%

3

77%

4

71%

5

65%

6

60%

7

55%

8 ขึ้นไป

50%

 


สำหรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีขายที่ดินเป็นดังนี้


งินได้สุทธิไม่เกิน

100,000 บาท

ร้อยละ  5 

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

100,000 บาท   -   500,000 บาท

ร้อยละ 10

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

500,000 บาท   -   1,000,000 บาท

ร้อยละ 20

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

1,000,000 บาท   -   4,000,000 บาท

ร้อยละ 30

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

4,000,000 บาท

ร้อยละ 37

(หมายเหตุ: กรณีคำนวณภาษี ไม่มีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับ 150,000 บาทแรก


ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2549 อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยซื้อมาเมื่อ พ.ศ.2545 ถือครองมา 5 ปี วันนี้ได้ตกลงโอนในราคา 2,800,000 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน 2,000,000 บาท


ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้(ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนด)  
        หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 65       (2,000,000 x 65) / 100

เป็นเงิน   2,000,000 บาท 
เป็นเงิน   1,300,000 บาท 
 

เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (2,000,000 - 1,300,000) 

เป็นเงิน      700,000 บาท

เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.2 หารด้วยปีที่ถือครอง)  
               (700,000)  / 5

.  
เป็นเงิน    140,000  บาท  
 

 ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.3 คูณด้วยอัตราภาษี)  
             100,000 x  5  /100              =      5,000
              40,000 x  10 /100              =      4,000  

เป็นเงิน     9,000    บาท

ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม 2.4 คูณด้วยปีที่ถือครอง)   
                   9,000x5

.  
เป็นเงิน    45,000   บาท

 

กรณีที่2 นิติบุคคล จะคำนวณภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ (ราคาขาย – ต้นทุนที่ซื้อมา)


ภาษีธุรกิจเฉพาะ

          ภาษีธุรกิจเฉพาะจะเสียก็ต่อเมื่อเรามุ่งค้าหรือหากำไร ถ้าเป็นนิติบุคคลขายที่ดินจะถือเป็นมุ่งค้าหรือหากำไรทั้งหมดดังนั้นเมื่อนิติบุคคลขายที่ดินจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1.  มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ถือครองไม่น้อยกว่า 5ปี

3. การขายที่ดินที่ได้มาโดยมรดก

4. การถูกเวรคืนโดยรัฐบาล

        โดยเสียอัตราภาษี ร้อยละ 3.3 ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า


ภาษีอากรสแตมป์

       จะคำนวนภาษีอากรสแตมป์ในอัตรา 1 บาทต่อวงเงิน 200 บาท ของยอดขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

 

รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, วางระบบบัญชี

รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, วางระบบบัญชี

รับสอนบัญชี

 

รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, วางระบบบัญชี

 

รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, วางระบบบัญชี

รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, วางระบบบัญชี

รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, วางระบบบัญชี

 

 

บริษัท เคเคเอ็น การบัญชี จำกัด

รับทำบัญชี

|

จดทะเบียนบริษัท|

รับสอนบัญชี


124/3 ซอยแจ้งวัฒนะ15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์: 081-1711962  Email: Krit.katesorn@hotmail.com

 

© Copy Right. KKN-ACCOUNTING.COM. All Rights Reserved.

อบรมบัญชี,อบรมบัญชีออนไลน์